Šetrné hospodaření v krajině a územích soustavy NATURA 2000

   

Vzdělávací akce projektu jsou zaměřeny na plnění požadavků na šetrné zemědělské hospodaření v územích CHKO a NATURA 2000. Vzdělávací akce jsou zaměřeny na následující témata: Ochrana povrchových a podzemních vod v zemědělské krajině s důrazem na území CHKO a na krasové oblasti, ekologicky šetrné pěstování ovocných dřevin na kmenných tvarech v zemědělské krajině, šetné a trvale udržitelné lesnictví (se zaměřením na lesnictví v chráněných územích, trvale udržitelný způsob hospodaření v lesích, jak múže lesní hospodářství regionu pomoci rozvoji zaměstnanosti, dřevo - obnovitelná surovina regionu, jejíž možnosti jsme ještě nevyužili, cetifikace lesů a cerifikační systémy v ČR a ve světě, chov ovcí v systému trvale udržitelného zemědělství, ochrana biodiverzity starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství, protierozní ochranná opatření v zemědělské krajině, chov koz v systému trvale udržitelného zemědělství, značení místních produktů, marketing a propagace značky (se zaměřením na základy marketingu pro venkonvské produkty), šetrné zemědělsk a lesnické hospodaření v územích NATURA 2000 na území Jihomoravského kraje.

 
Projekt se vztahuje k Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnosti, prioritě 3. Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu Osy I. Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013, dále se projekt vztahuje k tematickému okruhu zachování a údržba krajiny; ochrana životního prostředí v souvislosti se zemědělským/lesnickým hospodařením; požadavky správného lesnického a lesnicko-environmentálního hospodaření; řešení problémů souvisejících s erozí půdy, nitrátově a jinak zranitelnými oblastní, oblastmi NATURA 2000 a znečišťováním vod; snižovní energetické zátěže, zvyšovnání biodiverzity a rozmatitosti krajiny a zvyšování  efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnosti subjektů působících v resortu.

 
2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design