Rekordní počet projektů podaných v 5. kole Programu rozvoje venkova 2007-2013

Rekordní počet projektů podaných v 5. kole Programu rozvoje venkova 2007-2013
Počty zaregistrovaných žádostí uvádíme v pořadí RO SZIF Brno, Olomouc a celkem za ČR

OSA I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

I. 1. Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací
I. 1. 2. Investice do lesů

I. 1. 2. 1. Lesnická technika
I. 1. 2. 1. a) pořízení strojů 105, 61, 468

I. 1. 2. 2. Technické vybavení provozoven
I. 1. 2. 2. a) technické vybavení provozoven 3, 6, 24

I. 1. 2. 3. Lesnická infrastruktura
I. 1. 2. 3. a) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře, včetně souvisejících objektů 50, 37, 204
I. 1. 2. 3. b) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů 9, 0, 25
I. 1. 2. 3. c) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství 0, 0, 0

I. 1. 4. Pozemkové úpravy
I. 1. 4. a) zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav 0, 1, 4
I. 1. 4. b) vytyčení nově navržených pozemků vycházející ze schváleného návrhu pozemkové úpravy 0, 0, 0
I. 1. 4. c) vyměřování pozemků podle § 21a) zákona č. 229/1991 Sb. 2, 1, 8
I. 1. 4. d) realizace plánů společných zařízení pozemkových úprav 5, 7, 46

OSA III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

III. 2. Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
III. 2. 1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

III. 2. 1. 1. Obnova a rozvoj vesnic
III. 2. 1. 1. a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 136, 49, 585
III. 2. 1. 1. b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu 9, 14, 192
III. 2. 1. 1. c) územní plán 6, 2, 68

III. 2. 1. 2. Občanské vybavení a služby
III. 2. 1. 2. a) občanské vybavení a služby 141, 69, 478
III. 2. 1. 2. b) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity 5,7, 34
III. 2. 1. 2. c) občanské vybavení a služby (u projektů zakládajících veřejnou podporu) 0, 1, 1

III. 2. 2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
III. 2. 2. a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova 0, 1, 4
III. 2. 2. b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova 22, 12, 132
III. 2. 2. c) stálé výstavní expozice a muzea 0, 1, 5

III. 3. Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů, působících v oblastech, na něž se vztahuje osa III 20, 6, 63

OSA IV - Leader

IV. 1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova
IV. 1. 1. Místní akční skupina celkem 92 žádostí, 32 bude vybráno (v 1. kole bylo 102 žádostí, 48 bylo vybráno)
IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie 129, 104, 713

IV. 2. Realizace projektů spolupráce
IV. 2. 1. a) národní spolupráce celkem 15 žádostí
IV. 2. 1. b) mezinárodní spolupráce celkem 3 žádosti

Mezi zaregistrovanými žádostni v rámci opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina je i Strategický plán Leader MAS Moravský kras o.s. Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras. V rámci opatření IV. 2. 1. a) národní spolupráce byl zaregitsrován i partnerský projekt naší místní akční skupiny Nová venkovská muzea na Moravě. Nositelem projektu v rámci partnerství Moravská brána do Evropy je MAS Moravská cesta o.s. V rámci projektu ve výši 4,6 mil. by měla vzniknout venkovská muzea v Bouzově, Skotnici a kompletně zrekonstruovat by se mělo muzeum perleťářství a tradičního bydlení v Senetářově v Moravském krasu.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách www.szif.cz.

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design